top of page

สนใจซื้อประกันภัย แนะนำให้ชมวีดีโอก่อน จากนั้นตอบแบบสอบถามใน Google Form ทั้ง 2 แบบสอบถาม
 

แบบสอบถามที่ 1 เบอร์ติดต่อ และส่งภาพถ่ายกรมธรรม์

https://forms.gle/4FspgCLAVwVoJncT8

แบบสอบถามที่ 2 สำรวจความต้องการใช้ประกันภัยรถยนต์

https://forms.gle/KMy95QmH2gA8gLHE7

 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ประกันวินาศภัย

1. ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 4

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 (2+ และ 3+)

2. ประกันอัคคีภัย (FIRE)

3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.)

4. ประกันการเดินทาง (T.A.)

5. ประกันสุขภาพ (Health)

6. ประกันการขนส่ง

7. ประกันเบ็ดเตล็ด

ประกันชีวิต

1. ประกันสุขภาพทั่วไป

2. ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

3. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

4. ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ

5. ประกันชีวิตเพื่อการออมทรัพย์

6. ประกันชีวิตเพื่อวางแผนเกษียณ

7. ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ)

8. ประกันชีวิตกลุ่ม

bottom of page