top of page
 • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ซื้อประกันตามงบให้คุ้ม Ep.1 ประกันอุบัติเหตุ
มีงบประมาณ 3,000 บาท ต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุให้ได้ความคุ้มค่าที่สุดต้องทำอย่างไร


อันนี้จะเป็นการสมมุติเหตุการณ์ว่า หากเราต้องการจะซ์้อประกันอุบัติเหตุใช้สัก 1 ฉบับ เราจะต้องคำนึงถึงอะไรมากน้อยแค่ไหน เริ่มจากตัวแปรที่จะเอามาเป็นปัจจัยในการเลือกก่อน


10 ตัวแปรที่จะเอามาใช้ในการหาแพคเกจที่คุ้มค่าที่สุด

 1. งบประมาณ 3,000 บาท

 2. วัน / เดือน / ปีเกิด ของผู้เอาประกัน เพื่อต้องการทราบอายุ

 3. เพศ ของผู้เอาประกัน

 4. อาชีพของผู้เอาประกัน

 5. ปัจจัยด้านสุขภาพ มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือไม่, มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่, ไม่วิกลจริต

 6. สถานที่พำนักอาศัย มีความเสี่ยงหรือไม่

 7. ความต้องการทุนค่ารักษาพยาบาล (ต้องการ / ไม่ต้องการ) ตัวอย่างนี้ต้องการค่ารักษาพบาบาล 30,000 - 50,000

 8. ความต้องการทุนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตัวอย่างนี้ต้องการ 500,000 - 1,000,000

 9. ความต้องการชดเชยรายได้ขณะเป็นผู้ป่วยใน ตัวอย่างนี้ มีหรือไม่มีก็ได้

 10. ความต้องการความคุ้มครอง ขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ (100% / น้อยกว่านั้น) ของทุนประกัน ตัวอย่างนี้ ไม่ค่อยได้โดยสารรถจักรยานยนต์ จะเป็น 100% หรือน้อยกว่าก็ได้ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

คราวนี้เราต้องมากรองก่อนว่าตัวเราสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุได้แบบไหนบ้าง ซึ่งประกันอุบัติเหตุจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท


1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

หรือที่นิยมเรียกกันว่า ประกันภัยพีเอ (PA) หมายถึง การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคคล จะเป็นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือจะรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยก็ได้


2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสำหรับองค์กร เพื่อใช้ในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง มีลักษณะคิดเหมาเป็นรายหัวภายในองค์กร หากลูกจ้างได้พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นๆ แล้ว ก็ถือว่าหมดความคุ้มครอง


3. การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน

นิสิต และนักศึกษา เป็นประกันภัยลักษณะเดียวกับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โดยเน้นความคุ้มครองสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ


เราสามารถตัดตัวเลือกในส่วนของประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนออกไปได้เลย เพราะคนที่จะซื้อคือสถาบันการศึกษาเท่านั้น เราก็จะเหลือประกันอีก 2 ประเภทให้เลือกซื้่อได้ก็คือ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
วิเคราะห์ว่าเราสามารถซื้อประเภทไหนได้บ้าง

เนื่องจากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะต้องพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งปัจจัยที่จะเป็นตัวกรองว่าสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้หรือไม่ ได้แก่


1. อาชีพของผู้เอาประกันภัย

ในการรับประกันภัยจะแบ่งอาชีพออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่

 • อาชีพชั้น 1 ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ เป็นต้น

 • อาชีพชั้น 2 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน หรือต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญและทักษะ บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร เช่น ตัวแทน/นายหน้า วิศวกร ช่างไม้ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น

 • อาชีพชั้น 3 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านการผลิต การขนส่ง พนักงานขาย นักแสดง มัคคุเทศก์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น

 • อาชีพชั้น 4 ลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีความเสี่ยงสูงมากกว่าอาชีพชั้นอื่นๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน คนงานก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

ในแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกัน บริษัทประกันภัยจึงจะไม่รับประกันอุบัติเหตุสำหรับบางอาชีพที่มีความเสี่ยง ซึ่งต้องดูรายละเอียดในแพคเกจของแต่ละบริษัทประกันภัย


2. สุขภาพของผู้เอาประกันภัย

บริษัทประกันภัยอาจจะไม่รับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่มีสุขภาพไม่พร้อมและมีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าปกติ เช่น มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ, มีโรคประจำตัว, มีสติฟั่นเฟือน ซึ่งต้องดูรายละเอียดในแพคเกจของแต่ละบริษัทประกันภัย


3. สถานที่พำนักอาศัย

บางบริษัทประกันภัยอาจจะไม่รับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยมากกว่าปกติ เช่น พื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ซึ่งต้องดูรายละเอียดในแพคเกจของแต่ละบริษัทประกันภัย


ถ้าพิจารณาปัจจัย 3 ข้อนี้แล้วผลสรุปว่า

มีข้อใดข้อหนึ่ง ติดขัด เราจะซื้อได้เฉพาะประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ไม่มีข้อใดข้อหนึ่ง ติดขัด เราจะซื้อได้ทั้ง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ คปภhttps://www.oic.or.th/th/education/insurance/accident/personalซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มได้ที่ไหน

ปกติประกันอุบัติเหตุกลุ่มจะซื้อสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผู้อยู่ในสังกัดเป็นจำนวนมาก เช่น บริษัทที่เราสังกัด แต่หากเราไม่ได้อยู่ในสังกัดใด ๆ ก็สามารถซื้ได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. ธนาคารพาณิชย์

เป็นประกันอุบัติเหตุที่พ่วงมากับบัตรเอทีเอ็ม แต่ละธนาคารอาจจะนำเสนอแพคเกจของแต่ละบริษัทประกันภัยที่มีรายละเอียดต่างกัน ให้ศึกษากับธนาคารที่สนใจ


2. ศรีกรุงโบรคเกอร์

ศรีกรุงโบรคเกอร์ใช้ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเป็นเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก และต่ออายุสมาชิก เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ทุกคนมีประกันอุบัติเหตุได้ใช้


เมื่อเราซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสมาชิกเราจะได้รับ

1.. ความคุ้มครองตามมูลค่าประกันอุบัติเหตุที่เราเลือกใช้

2. ได้รับส่วนลดสำหรับซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดในราคาสมาชิก

3. แนะนำลูกค้าให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้รับรายได้เป็นค่าแนะนำ
ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ที่ไหน

เราสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลช่องทางไหนก็ได้ที่เราสะดวก


1. ตัวแทน / นายหน้า ที่รู้จัก

หากรู้จักกับตัวแทนประกันชีวิต, ตัวแทนประกันวินาศภัย, นายหน้าประกันชีวิต, นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการส่วนตัว สามารถเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุกับเค้าได้เลย เพื่อให้เค้าดูแลในด้านการใช้ประกันภัยที่ถูกต้อง เพราะประกันภัยมีรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันภัยทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละบริษัท ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดทั้งหมด


2. ศรีกรุงโบรคเกอร์

ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีแพคเกจประกันภัยทุกชนิดให้เลือกซื้อ รวมถึงประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถเลือกแพคเกจประกันอุบัติเหตุที่สนใจ และชำระเงินในราคาสมาชิกได้ทุกแพคเกจ


ตัวอย่างแพคเกจประกันอุบัติเหตุที่จำหน่ายโดยศรีกรุงโบรคเกอร์

การเลือกบริษัทประกันภัย ไม่มีบริษัทไหนดีที่สุด สุดท้ายจะต้องเลือกความคุ้มครองให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล


AXA ประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีน


วิริยะประกันภัย


เทคนิคการซื้อประกันอุบัติเหตุให้คุ้มค่าที่สุดด้วยงบประมาณ 3,000 บาท


กรณีติดปัจจัยเรื่องอาชีพ, สุขภาพ

เลือกเป็น PA สำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ แผน 9

ราคา 2,800 บาท

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพบาบาล 50,000 บาทกรณี ไม่ติดปัจจัย เรื่องอาชีพ, สุขภาพ

สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ วิธีที่แนะนำคือ การซื้อประกันอุบัติเหตุ 2 ฉบับ


ฉบับที่ 1 ซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์แผน 1 ราคา 250 บาท เพื่อสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ และรับสิทธิ์ในการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในราคาสมาชิก


สิ่งที่ได้รับ

- ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท

- ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 บาท


ฉบับที่ 2 ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เทียบบริษัทต่าง ๆ เพื่อรับความคุ้มครองที่มากขึ้น

(เทียบเฉพาะทุน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล และเบี้ยประกันภัย) ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคน


แพคเกจที่มีงบประมาณ 3,000 บาทคือ

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้รับส่วนลด 8% (ส่วนลดเดือน 08/66)


แฮปปี้เมด 2 อาชีพชั้น 1

ราคาเต็ม 3,150

ราคาสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 2,918 (ราคารวม PA สมาชิก 3,168 เกินงบประมาณนิดหน่อย)

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (PA สมาชิก 200,000 บาท)

ค่ารักษาพบาบาล 25,000 บาท


สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้รับส่วนลด 4% (ส่วนลดเดือน 08/66)


PA Simple แผน 1

ราคาเต็ม 2,700

ราคาสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 2,603 (ราคารวม PA สมาชิก 2,853)

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (PA สมาชิก 200,000 บาท)

ค่ารักษาพบาบาล 50,000 บาท


สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้รับส่วนลด 8% (ส่วนลดเดือน 08/66)


PA For All แผน 6

ราคาเต็ม 2,560

ราคาสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 2,373 (ราคารวม PA สมาชิก 2,623)

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (PA สมาชิก 200,000 บาท)

ค่ารักษาพบาบาล 50,000 บาท


สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้รับส่วนลด 8% (ส่วนลดเดือน 08/66)


Plus Plan D

ราคาเต็ม 2,800

ราคาสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 2,594 (ราคารวม PA สมาชิก 2,844)

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (PA สมาชิก 200,000 บาท)

ค่ารักษาพบาบาล 50,000 บาท


สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้รับส่วนลด 4% (ส่วนลดเดือน 08/66)


แผน 4 (อบ.2)

ราคาเต็ม 2,318

ราคาสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 2,325 (ราคารวม PA สมาชิก 2,575)

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (PA สมาชิก 200,000 บาท)

ค่ารักษาพบาบาล 50,000 บาท


แผน 5 (อบ.1)

ราคาเต็ม 3,477

ราคาสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 3,351 (ราคารวม PA สมาชิก 3,601 เกินงบประมาณนิดหน่อย)

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (PA สมาชิก 200,000 บาท)

ค่ารักษาพบาบาล 100,000 บาท


ความคุ้มค่าในการเลือกซื้อแพคเกจประกันอุบัติเหตุของแต่ละบุคคคลอาจจะไม่เหมือนกันเราสามารถเลือกให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของตนได้


สำหรับประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ และประกันอุบัติเหตุสำหรับคนต่างชาติก็ใช้วิธีเลือกซื้อแบบเดียวกับที่ยกตัวอย่างนี้
 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page