top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

วิธีลดเบี้ยประกันรถยนต์ด้วยประวัติการขับที่ดี

อัปเดตเมื่อ 2 ธ.ค. 2563

ส่วนลดประวัติดี หรือ No Claim Bonus (NCB) เป็นข้อบังคับของ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการขับขี่และสามาถใช้เป็นหลักฐานในการขอลดเบี้ยประกันรถยนต์ในปีถัดไปได้ โดยส่วนลดประวัติดีมีอยู่ 4 ขั้น ได้แก่


วิธีลดเบี้ยประกันรถยนต์ด้วยประวัติการขับที่ดี
วิธีลดเบี้ยประกันรถยนต์ด้วยประวัติการขับที่ดี

ขั้นที่ 1 ขับรถดีในปีแรก ในปีถัดไปรับส่วนลด 20%

ขั้นที่ 2 ขับรถดี 2 ปีติดต่อกัน ในปีถัดไปรับส่วนลด 30%

ขั้นที่ 3 ขับรถดี 3 ปีติดต่อกัน ในปีถัดไปรับส่วนลด 40%

ขั้นที่ 4 ขับรถดีติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ในปีถัดไปรับส่วนลด 50%


ส่วนลดที่ได้รับตามหลักการนี้ จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยของปีที่ต่ออายุ มิได้คำนวณจากเบี้ยประกันภัยของปีที่ผ่านมา เช่น


เบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ของปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 12,000 บาท

เบี้ยประกันภัยของปีที่ต่ออายุเป็นเงิน 10,000 บาท

ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ส่วนลดประวัติดี 20%

ต้องคำนวนดังนี้ 10,000 - (10,000/100*20) = 8,000 บาท


การคำนวณส่วนลดประวัติดีนี้ จะลดให้เฉพาะความคุ้มครองที่ได้ต่ออายุเท่านั้น เช่น ในปีแรก ผู้เอาประกันภัยเอาประกันภัยทุกประเภท แต่ตอนต่ออายุลดความคุ้มครองเหลือเพียงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ส่วนลดประวัติดีที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับก็จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น


ตัวอย่าง ปีแรกผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัย 10,000 บาท (สมมติว่าเบี้ยประกันภัย สำหรับความคุ้มครองต่อความเสียหายของตัวรถยนต์เป็นเงิน 8,000 บาท) แต่ในปีที่สองลดความคุ้มครองเหลือเพียงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น สมมติว่าจ่ายเบี้ยประกันภัย 2,200 บาท ในกรณีที่ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ผู้เอาประกันภัยจะได้ส่วนลด 20% ของ 2,200 บาทเท่ากับ 440 บาท เพราะฉะนั้น เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเท่ากับ 2,200 บาท หักด้วย 440 บาท เหลือ 1,760 บาท


ตัวอย่าง ปีแรกทำประกันภัยประเภท 3 และไม่เกิดเหตุขึ้นเลย แต่ในปีที่ 2 เปลี่ยนมา เป็นทำประกันภัยประเภท 1 ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ให้คิดจาก 20% ของเบี้ยประกันภัยประเภท 3 ตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของปีที่ 2


เงื่อนไขการได้รับส่วนลดประวัติดี

ผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะต้องไม่เคยเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทประกัน เว้นแต่การเรียกร้องค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และผู้เอาประกันภัยรถยนต์สามารถระบุตัวผู้ต้องรับผิดตามกฏหมายได้ ซึ่งทำให้บริษัทประกันมีสิทธิตามกฏหมายที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคนผิด แต่จะเรียกร้องได้หรือไม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับส่วนลดประวัติดีของผู้เอาประกันภัยรถยนต์


ดังนั้นหากรถของผู้เอาประกันภัยรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ความเสียหายไม่เยอะอาจจะเลือกจ่ายค่าซ่อมเองเพื่อรับสิทธิส่วนลดประวัติดี ซึ่งอาจคุ้มกว่าการแจ้งเครมกับบริษัทประกันก็ได้


หากย้ายบริษัทประกันจะได้รับส่วนลดประวัติดีหรือไม่?

หากต่อประกันกับบริษัทเดิมก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีอยู่แล้วเพราะเป็นข้อบังคับที่ทุกบริษัทต้องปฏิบัติ แต่หากเปลี่ยนบริษัทก็อาจจะได้ส่วนลดหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท โดยเราจะต้องแสดงหลักฐานว่าเราได้ส่วนลดประวัติดีจากบริษัทเดิม เช่น ใบแจ้งเตือนต่ออายุประกัน


หากผู้เอาประกันภัยรถยนต์เครมค่าเสียหายโดยที่เป็นฝ่ายผิดจะกระทบกับสิทธิ์อย่างไร


หากระหว่างปีกรมธรรม์เราเครมประกันโดยที่เป็นฝ่ายผิด หรือ เป็นฝายถูกแต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีว่าเป็นใครได้ ตอนต่ออายุประกันภัยปีต่อมาบริษัทประกันจะปรับขั้นส่วนลดประวัติดี


ตัวอย่าง ในปีกรมธรรม์เราได้ส่วนลดประวัติดีขั้นที่ 3 (40%) ในปีนั้นเครมค่าเสียหายโดยเป็นฝ่ายผิด 1 ครั้ง ในการต่อประกันปีถัดไปถูกปรับประวัติส่วนลดประวัติดีไปอยู่ ขั้นที่ 2 (30%)


ตัวอย่าง ในปีกรมธรรม์เราได้ส่วนลดประวัติดีขั้นที่ 3 (40%) ในปีนั้นเครมค่าเสียหายโดยเป็นฝ่ายผิด 2 ครั้ง ขึ้นไป และมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกัน จะถูกปรับส่วนลดประวัติดี 2 ขั้นไปอยู่ที่ ขั้นที่ 1 (20%)


สนใจสมัครร่วมทีมงานเดียวกับพี่เม่น

ติดต่อได้ที่ Line ID : srikrung168 Line : http://line.me/ti/p/~srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น https://www.srikrungexpo.com/k25655


ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page